תנאים כלליים:

1.      שירות פאנטון לסלולר/קו נייח ניתן ללקוחות סלקום, פלאפון, אורנג' ולקוחות עסקיים של הוטמובייל בלבד, אשר יכולים על פי שיקול דעתם לחייב בנפרד עבור השימוש בשירות. לא ניתן לספק את השירות ללקוחות המחזיקים בטלפון "כשר" ומכשירי טוקמן.

2.      הקול החדש אינה אחראית על ציוד החומרה המוחזק על ידי הלקוח ו/או מי מספקיו, ואינה אחראית לאיכות השידור, בין אם זו חומרת הלקוח ובין אם הספק, לרבות חברות הסלולר.

3.     הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו כי השירות נשוא הצעה זו ניתן על בסיס "AS IS" . הקול החדש אינה מספקת מצג כלשהו ולא תישא באחריות כלשהי, מפורשת ו/או משתמעת, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בדבר ו/או בקשר עם התאמתו או אי התאמתו של השירות ותוצריו לדין כלשהו לרבות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013, או למטרה ספציפית כלשהי או בגין אופן הטמעתו ופעולתו של השירות בתיאום עם ספקים אחרים לרבות חברות הסלולר. כמו כן הקול החדש לא תהיה אחראית לאיכות השידור ו/או לעיכובים בהטמעת השירות מטעמים שאינם בשליטתה, ואינה אחראית לתוצאות השימוש בו כלפי צדדים שלישיים וטענות להפרת זכויות קניין כלשהם

4.      הקול החדש תסייע אך לא תהיה אחראית לביצוע הטמעת השירות שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה, לרבות אך לא רק בקשר עם עיכוב בהטמעתו של השירות, אי הטמעתו של השירות, ירידת איכות ההקלטה כתוצאה מהטמעת השירות, ותקלות שמקורן בבעיות תקשורת ו/או רשת, כולל תשתיות.

5.      הלקוח מצהיר כי התכנים שהעביר לקול החדש לטובת אספקת השירות אינם מפרים זכויות כלשהם של צדדים שלישיים לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני ואין בהם לפגוע ברגשות הציבור או רגשותיהם של צדדים שלישיים כלשהם.

6.      הקול החדש אינה מתחייבת כי השירות נשוא הצעה זו מתאים ועונה למטרות הלקוח ו/או כי השירות יופעל ללא כל הפרעה, תקלה או טעות, ואינה אחראית לתוצאות השימוש בו, לרבות נזקים לצדדים שלישיים מכל סוג שהוא. בכל מקרה לא תישא הקול החדש כלפי הלקוח ו/או צד ג' כלשהו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, העשוי להיגרם ללקוח עקב ו/או כתוצאה מאספקת השירות, הפעלתו, הטמעתו והשימוש בו, לרבות לנזק נלווה, עקיף כלכלי, תוצאתי, אובדן רווחים ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם בגין הפרת קניינו הרוחני של צד שלישי.

7.      השירותים מסופקים ללקוח ולשימושו האישי בלבד ואינם ניתנים להעברה על ידי הלקוח לצד שלישי כלשהו.

8.   פרטי הלקוח שמורים במערכת הקול החדש כפי שנתקבלו לצורך קבלת השירות, לרבות מספר הטלפון והמייל, וישמשו לצורך משלוח עדכונים, מידע פרסומי ו/או שיווקי ללקוח אשר בחתימה על הצעה זו נותן הסכמה לשימוש כאמור בכפוף לזכותו לדרוש את הפסקתו.